Algemene voorwaarden
 
 
 
1.Begrippen
 
1.1 i-Home B.V. hierna: ”phonedokterthuis” is gecreëerd met als doel het adviseren en ondersteunen op het gebied van informatietechnologie. De werkmaatschappij staat geregistreerd onder KVK-nummer 83246231.
 
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder phonedokterthuis mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
 
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van de phonedokterthuis.
 
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: de door phonedokterthuis uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van Producten en het afhalen of bezorgen van deze Producten.
 
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: door Klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.
 
1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.
 
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.phonedokter.nl
 
 
 
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van phonedokterthuis.
 
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met phonedokterthuis overeen zijn gekomen.
 
 
 
Overeenkomst
 
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van phonedokterthuis door de Klant wordt geaccepteerd.
 
3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is phonedokterthuis gerechtigd deze kosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van phonedokterthuis aan hun Product te vergoeden.
 
3.3 Indien een Klant de Opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.
 
 
 
Uitvoering van Diensten
 
4.1 Klanten met een afspraak gaan voor op Klanten zonder afspraak.
 
4.2 Bij afgifte van het Product vraagt phonedokterthuis om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om phonedokterthuis gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is NIET verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren.
 
4.3 phonedokterthuis heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
 
4.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan phonedokterthuis.
 
4.5 phonedokterthuis probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
 
4.6 phonedokterthuis heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
 
4.7 phonedokterthuis probeert reparaties binnen een uur uit te voeren.
 
4.8 Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de Klant hier op geattendeerd. Als het Product na 30 dagen nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op phonedokterthuis.
 
 
 
Garantie, kosten en betaling
 
5.1 Na reparatie door phonedokterthuis heeft de klant de volgende garantieperiode per variant:
  •  schermen 12 maanden
  •  batterijen 3 maanden
  •  moederbordensolderingen 1 maand
  •  overige kleine onderdelen zoals lenzen, oplaadpoorten etc. 3   maanden
 
5.2 Hoewel phonedokterthuis gebruik maakt van de hoogste kwaliteit onderdelen, kan phonedokterthuis niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het Product geldig blijft.
 
5.3 Indien het niet lukt om het Product te repareren hoeft de Klant hier niet voor te betalen. In het geval van waterschade worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht.
 
5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de Website van phonedokterthuis.
 
5.5 Deze kosten dienen door Klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het Product. Zakelijke Klanten kunnen betalen op rekening.
 
5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is phonedokterthuis niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.
 
5.7 Voor de mobiele service hanteert phonedokterthuis een minimale afname van €150,-. Klanten die een afspraak maken onder het minimale bedrag kunnen verzocht worden zelf langs te komen naar het repaircentre. Phonedokterthuis behoudt zich het recht een afspraak aan huis te annuleren.
 

5.8 Voor het annuleren van een afspraak dient een schriftelijke bevestiging gemaild te worden naar [email protected]

De annulering dient uiterlijk 2 uur voor aanvang van de afspraak bevestigd worden. 

Indien de afspraak niet of niet op tijd doorgegeven wordt brengen wij kosten in rekening van € 49,-

 
Aansprakelijkheid
 
6.1 phonedokterthuis heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. phonedokterthuis kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
 
6.2 Indien phonedokterthuis toch aansprakelijk wordt gehouden, zal phonedokterthuis uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
 
6.3 Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van phonedokterthuis vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij phonedokterthuis binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 
6.4 phonedokterthuis is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
 
6.5 phonedokterthuis is niet aansprakelijk voor schade aan Producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.
 
6.6 phonedokterthuis zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. phonedokterthuis zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.
 
6.7 In geval van totaal verlies van een Product wordt de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is phonedokterthuis gehouden het Product in zijn geheel te vervangen.
 
Identiteit
 
7.1 i-Home B.V is in de KvK geregistreerd onder nummer 83246231
 
i-Home draagt het volgende BTW-identificatienummer

862790542

 
Verder is phonedokterthuis statutair gevestigd aan de Wilhelminakade 405, 3072 AP in Rotterdam.

Het bezoekadres van phonedokterthuis is Wilhelminakade 173, 3072 AP, Rotterdam.
 
7.2 phonedokterthuis is per e-mail te bereiken via [email protected]
 
 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
8.1 Op de rechtsverhouding tussen phonedokterthuis en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 
8.2 Alle geschillen die tussen phonedokterthuis en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.
 
 
 
Copyright 2021 – phonedokterthuis